GPAT RANKS

 

GPAT Rank: 3279
A.GOURAV
(H. No.16T21R0052)

GPAT Rank: 504
N. MANASWINI
(H. No.16T21R0072)

GPAT Rank: 2691
P. SHASHANK REDDY
(H. No.16T21R0074)

GPAT Rank: 298
P.PRIYANKA
(H. No.16T21R0076)

GPAT Rank: 13388
VIDYA RATHOD
(H. No.16T21R0085)

GPAT Rank: 4552
K. NIHARIKA
(H. No.16T21R0086)